Ký kết giao ước thiddua 2014-2015

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA